[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2053 ]

บทความหมายเลข 479 | คะแนน Rating: 2.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 55 votes)

Tag : km อ.สันกำแพง

ข้อมูลผู้ร่วมปฏิบัติการถอดรหัส INFINITY   KM

            นางกรองจิต      อินทจักร์    ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง ( เทพนานุกูล )

ปีที่เกษียณอายุราชการ   ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๐ ได้เวลาทวีคูณ  ๙  ปี  ๑ เดือน  ๕  วัน

            ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

 

    บรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๒๐  ตำแหน่ง  ครู ๒  ระดับ ๒  โรงเรียนบ้านแม่ใจ  อำเภอฝาง   เลขที่ตำแหน่ง  ๕๒๐๕    ได้รับเงินเดือน  ๑,๓๗๕  บาท  ทำหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

 

       วันที่  ๑   เมษายน   ๒๕๔๓  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ ๓  ระดับ  ๘ โรงเรียนวัดป่าตึงดอยซิวช่วยราชการโรงเรียนวัดดอยยาว อำเภอสันกำแพง  เลขที่ตำแหน่ง  ๕๒๒๒  ได้รับเงินเดือน  ๑๙,๒๐๐  บาท  ทำหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ –  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

       วันที่  ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๔๔  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ ๓  ระดับ  ๘ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง

 

อำเภอสันกำแพง  เลขที่ตำแหน่ง  ๔๙๙๙ ได้รับเงินเดือน  ๒๑,๑๒๐  บาท  ทำหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

       ปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง ( เทพนานุกูล )

 

อำเภอสันกำแพง  เลขที่ตำแหน่ง  ๔๙๙๙  ได้รับเงินเดือน  ๖๐,๑๕๐  บาท  ทำหน้าที่สอนสาระ

 

การเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  - 

            ๒.  ผลงานความภาคภูมิใจ  หรืองานที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

            -   ได้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ ๓  ระดับ ๗  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๙

            -   ได้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ ๓  ระดับ ๘  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๐

 

            -   ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  ประจำปี  ๒๕๔๒

            -   ได้จบการศึกษาวุฒิ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๖

 

            -   ผลการสอบ O –NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ในกลุ่มสาระวิชาที่สอนมีการพัฒนาขึ้น

            -  ได้ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูพัฒนาสถานศึกษาจนสามารถเข้ารับรางวัลรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ประจำปี  ๒๕๔๖

            - ได้ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก สมศ.รอบที่  ๑ เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๖   รอบที่ ๒  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๑และรอบที่๓เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๕

            - ได้พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวมจนสามารถประกวดทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับภาคเหนือเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๘

            ๒.๑  วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

                        ๒.๑.๑  กำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จทั้งผลงานที่ดีเยี่ยมและเวลาที่เหมาะสม

                        ๒.๑.๒ ดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างจริงจังไม่ย่อท้อ

                        ๒.๑.๓ ประเมินผลงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางาน

                        ๒.๑.๔มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็จะไม่หยุดทำ

                        ๒.๑.๕เมื่อทำงานสำเร็จแล้วจะประเมินความพึงพอใจตามสภาพจริงเพื่อการพัฒนางาน

            ๒.๒ ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

                        ๒.๒.๑  การกำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้

                        ๒.๒.๒ ความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

                        ๒.๒.๓  มีการจัดการและการวางแผนที่ดีในการทำงาน

                        ๒.๒.๔ ให้กำลังใจตนเองนั่งสมาธิทุกวันเพื่อให้ใจสงบและมีสติในการทำงาน

                        ๒.๒.๕ ครอบครัวเข้าใจให้การสนับสนุนในการทำงาน

            ๒.๓  ปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา

 

                        ๒.๓.๑  ปัญหาในการทำงานร่วมกัน  ผู้ร่วมงานขาดความมุ่งมั่น  ไม่เสียสละ

                        ๒.๓.๒ ปัญหาในการทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ

                        ๒.๓.๓ จุดที่ควรพัฒนาคือการจัดการที่ดีการวางแผนที่ดีการวางงานให้เหมาะสมกับบุคคล  การให้แรงเสริม  สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับผู้ร่วมงาน

            ๒.๔ข้อเสนอแนะ

                        ๒.๔.๑  ต้องมีการวิเคราะห์คน  การวิเคราะห์งาน  การมองปัญหาเป็นสิ่งที่สร้างพลังสร้างความเข้มแข็ง  ไม่ท้อถอย  มีความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอ

                        ๒.๔.๒  รักษาสุขภาพของตนเองให้แข้งแรงเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        ๒.๔.๓  มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ให้เกียรติ   ให้ความสำคัญ  มีการยกย่องอย่างจริงใจ

                        ๒.๔.๔  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

                        ๒.๔.๕  มีสติรู้ตัวอยู่เสมอในการครองตน  ครองคนและครองงาน

 

                       เข้าชม : 2053    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info