[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2214 ]

บทความหมายเลข 478 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 54 votes)

Tag : km อ.สันกำแพง

ประวัตินางศศิธร  สินลา

นางศศิธร  นามสกุล     สินลา 

ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ           โรงเรียนบ้านแช่ช้าง( เทพนานุกูล )

ปีที่เกษียณอายุราชการ      พ.ศ. 2560

1.             ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

บทบาท/หน้าที่ของครูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

1.             วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้

2.             จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง แสดงออกอย่างอิสระ  และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม

3.               จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา ชี้และจัดหาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชน เช่นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ

4.             พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์

5.              เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติดีต่อเพื่อนครู และนักเรียน

6.             จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศดึงดูดความสนใจ ท้าทายให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม

7.             จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง โดยประเมินจากการปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ

8.               จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

9.              จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยให้มีการประสานกันระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

นอกจากนี้ยังมีทัศคติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูดังนี้ 

1.  ทำการสอน  อบรมนักเรียน  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศและนโยบายของทางราชการ

2.  เอาใจใส่ในการสอน  ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สม่ำเสมอ

3.  ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4.  อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้   ปลูกฝังวัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์ไทย

5.  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน

6.  เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่การงาน

7.  ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

8. ศึกษาหาความรู้  วิธีการสอน  วิธีประเมินผล  การใช้หนังสือเรียนและคู่มือการเรียนการ

         สอนตามหลักสูตร

บทบาทของครูต่อการแก้ไขปัญหาสังคม

1.  ครูจะต้องเป็นนักวิจัย   เก็บข้อมูลให้ละเอียดว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันมีอะไรที่ครูจะต้องร่วมมือแก้ไข

2.  ครูต้องเป็นนักวิเคราะห์   เมื่อหาข้อมูลมาพร้อมก็นำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาให้ละเอียด

3.  ครูต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเอง   ของนักเรียนและสังคมด้วยวิธีจิตวิทยาเพื่อความกระจ่างของปัญหา   ครูจะต้องเป็นคนกล้าที่จะแสดงว่า   ครูเข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะแก้ปัญหา

4.  ครูจะต้องมีความสามารถนำคุณค่าของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสมผสานให้เกิดการแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สรุปบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครู

1.              สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับครู ครูที่ดีต้องทำการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นต้องสามารถให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตร การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและ สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครูต้องคำนึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคลิกภาพของศิษย์ด้วย

2.              พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกร

การเรียนการสอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
           4. ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ
          5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้า
        6. ปกครองดูแลความทุกข์สุขของศิษย์
        7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
       8. ดูแลสอดส่องป้องกันภัยพิบัติมิให้บังเกิดแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน
       9. ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

     10. สร้างเสริมสมรรถภาพทางวิชาการให้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

     11. รักษาวินัยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

2.              ผลงานความภาคภูมิใจ   / งานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

-                   รางวัลผลโอเน็ตสูงกว่าระดับชาติ (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

-                   รางวัลโครงงานคุณธรรมเหรียญทอง ระดับภาค 

-                   รางวัลโล่ครูดีไม่มีอบายมุข

-                   รางวัลคุรุสดุดี 

-                   รางวัลครูดีในดวงใจ

-                   คุรุสภา (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

 

2.1                               วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

-    ในฐานะที่ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนานักเรียนใน

ความรับผิดชอบ จึงเห็นความจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ความหวังของครูผู้สอนที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม  มีพฤติกรรมที่ดี การดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนึกถึงภาพใหญ่ของมวลมนุษยชาติ หากความดีงาม จริยธรรม คุณธรรมของมนุษย์ลดหย่อนย่อมก่อให้เกิดความเสียหายในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมควรเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน สร้างคนดี  คนเก่งให้กับสังคม

 -    การจัดการเรียนรู้ อาจดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และโรงเรียน   ครูควรปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ดังนี้

 จัดการเรียนแบบสร้างความรู้ โดยมีขั้นตอนสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ของครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ประสบความสำเร็จ เช่น   ธนาคารความดี หรือแบบบันทึกความดี เป็นการให้นักเรียนบันทึก สะสมความดีที่ปฏิบัติเพื่อตนเอง หรือเพื่อสังคม

 

    4. ข้อเสนอแนะ

          -     ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ เป็นคนทันต่อเหตุการณ์รอบด้าน

          -   ควรจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง โลก ศึกษาเพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

2.2                                 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ  คือ

-           ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารในองค์การควรมีความเข้าใจและตระหนักถึง

 ความสำคัญ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้

-           มีเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องสอดคล้อกับกลยุทธ์ขององค์กร

-           มีวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

-          มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ เช่น  ค้นหาความรู้

-           วิเคราะห์ข้อมูล จัดระเบียบและดึงเอาความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม

-          ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรต้องตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้

-          มีการวัดผลของการจัดการความรู้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การทราบถึงสถานะ และความคืบหน้าของการจัดการความรู้ ทำให้สามารถทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

-           มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับหรือเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

-          มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

-          ครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนในการทำงาน

-          ขวัญและกำลังใจจากทุกฝ่าย


  ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

-          ครอบครัวของนักเรียน ที่ไม่มีการส่งเสริมเท่าที่ควร  ต้องพัฒนาที่ครอบครัวของนักเรียน

-          เวลามีน้อยมาก กิจกรรมมากเกินไป

-          ควรพัฒนาที่ครอบครัวและตัวของนักเรียนเอง

 

2.3                                ข้อเสนอแนะ คือ

-          การพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนของครู

-          การสร้างจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครู

-          การสนับสนุนครูที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบสำหรับครูและจัดทำเป็นเครือข่ายหรือครูมืออาชีพ

เข้าชม : 2214    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29367 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1677 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4114 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4011 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3357 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2095 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3212 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2062 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3869 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3665 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13011 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18380 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info