[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1659 ]

บทความหมายเลข 476 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 37 votes)

Tag :

 ชื่อ – สกุล 

นางกฤษณา   คำสิทธิ

ตำแหน่ง 

ครู คศ.3  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี      เกษียณอายุราชการ  2567

วัน เดือน ปี เกิด  

๑  พฤษภาคม   ๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่  ๑๙๙/๕๔  หมู่บ้านดอยคำฮิลล์ไซด์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์  ๐๘๖-๙๑๐๙๘๗๒  อีเมล์
:
kru-kritsana@hotmail.co.th

สถานที่ทำงาน
 
         โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี  เลขที่  ๒๑  หมู่ ๒ ตําบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๐๐
          โทรศัพท์  ๐๕๓-๒๗๔๖๕๕  โทรสาร  ๐๕๓-๒๗๔๖๕๕  อีเมล
kru-kritsana@hotmail.co.th

การศึกษา

          ปริญญาโท สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี วิชาเอกการแนะแนว  วิชาโทภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน

          - พ.ศ. ๒๕๒๙   อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด  สปจ.เพชรบูรณ์

- พ.ศ. ๒๕๓๗  อาจารย์  ๒ ระดับ๕   โรงเรียนบ้านกลาง  สปจ.เพชรบูรณ์

- พ.ศ. ๒๕๔๕ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  โรงเรียนบ้านร่องห้า สปจ.พะเยา

- พ.ศ. ๒๕๔๗  ครู ค.ศ.๒  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง  สพป.ลำปาง เขต ๑

- พ.ศ. ๒๕๕๔  ครู ค.ศ.๓  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑

- พ.ศ. ๒๕๕๔  ครู ค.ศ.๓  โรงเรียนบ้านดอนปิน  สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
ตำแหน่งปัจจุบัน

ข้าราชการ ตำแหน่ง ค.ศ.3  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

1. งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1.1    ปฏิบัติหน้าที่ครูสายผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา  พ.ศ.2529 – 2559 รวมทั้งสิ้น 30 ปี  

-        ครูประจำชั้น

-        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.2   งานวิชาการโรงเรียน

1.3   งานกิจกรรมนักเรียน

1.4   งานประชาสัมพันธ์  งานพิธีการ/พิธีกร

1.5   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

1. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่  พ.ศ.2530 – 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวน  29  ปี

2. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานฝ่ายพิธีการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมวันสำคัญหรืองานอื่นๆ        ของโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชน

3.  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมวันสำคัญ            ของหน่วยงานการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4. ได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย ดังนี้  

- พ.ศ. 2558    ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

- พ.ศ. 2556    รางวัลเหรียญทอง ระดับ Good Practice  ประเภทส่งเสริมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

ผลิตหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประเภทร้อยกรอง เรื่อง แพรไหมกับฝ้ายคำ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

- พ.ศ. 2555    รางวัลครูสอนดี “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ. 2544    รางวัลหนึ่งแสนครูดี

                   คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2553    รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   ผลิตหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประเภทร้อยแก้ว เรื่อง คนดีศรีชุมชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

- พ.ศ. 2553    รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

                   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พ.ศ. 2552    รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พ.ศ. 2550    รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 1

            5. ผลงานทางวิชาการ

- หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เด็กดีศรีชุมชน  จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

                   - เด็กดีศรีชุมชน

                   - บุคคลรู้คุณค่า

                   - วิถีประชาธิปไตย

                   - กฎหมายน่ารู้

                   - คู่ความเป็นไทย

- หนังสือพัฒนาทักษะทางภาษา ประเภทร้อยกรอง เรื่อง แพรไหมกับฝ้ายคำ

- หนังสืออ่านเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชุมชนแม่เหียะของเรา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

                   - วัดสำคัญในชุมชน

                   - สถานที่สำคัญในชุมชน

                   - ประเพณีท้องถิ่น

          2.1 วิธีการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

- ตั้งจุดมุ่งหมาย

- วางแผนการดำเนินงาน

-  ดำเนินงานตามแผน ปรึกษาผู้รู้  ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองเรียนรู้สม่ำเสมอ

-  สรุปผลการดำเนินงาน 

-  เผยแพร่ผลงาน / นำไปพัฒนาผู้เรียน / ต่อยอดทำผลงานอื่นๆ

          2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

                   -  ความมุ่งมั่นตั้งใจของตนเอง

                   -  ผู้บริหาร /เพื่อนร่วมงาน /นักเรียน/บุคคลในชุมชน

                   -  ครอบครัว

          2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

                   ความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

2.4 ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เช่น การศึกษาต่อ  การเข้ารับการอบรมการทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาด้วยตนเองจากอินเตอร์เนต

  เข้าชม : 1659    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28441 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1027 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3482 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3413 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2742 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1458 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2586 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1465 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3234 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3021 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12361 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17802 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info