[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2223 ]

บทความหมายเลข 472 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 53 votes)

Tag :

 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

 

 

 

 ...........................

 

 

 

นางคณิตชนก    คำเขียว
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดสันโค้ง
ปีที่เกษียณอายุราชการ  2560

               

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

     ข้าพเจ้านางคณิตชนก  คำเขียว ปัจจุบันอายุ 59  ปี  ดำรงตำแหน่ง       ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดสันโค้ง  ตำบลทรายมูล   อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นนักเรียนทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับราชการวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ..2519   โรงเรียนวัดแม่กำปอง  รับราชการครูมาเป็นเวลา  40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
เอกการประถมศึกษา

ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ในปีการศึกษาปัจจุบัน

ด้านการเรียนการสอน    

- สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  มีนักเรียนที่รับผิดชอบ
8 คน จำนวนชั่วโมงที่สอน  25  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

-         - สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  ภาษาต่างประเทศและสาระเพิ่มเติม

งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

    - งานวิชาการ( ครูวิชาการโรงเรียน ,งานประกันคุณภาพ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้ามีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. ศึกษา  วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลาง

2. รวบรวมปัญหาการจัดการเรียนการสอน

3. นวัตกรรม  เช่น

ผลงานที่ 1.ชุดกิจกรรมรายบุคคล สมรรถภาพกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
มี
4 สมรรถภาพคือ 1.มีความสามารถในการจำแนก

                  2.มีความสามารถในการจัดกลุ่ม

                  3.มีความสามารถในการหาความสัมพันธ์

                  4.มีความสามารถในการสร้างข้อสรุปที่มีเหตุผล

ผลงานที่ 2   ชุดกิจกรรมรายบุคคล  การแก้โจทย์ปัญหา

ผลงานที่ 3   จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน   

ผลงานที่ 4   จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ  Teach   less  learn           More  (TLLM)   

ผลงานที่5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกคนใช้กิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้ปฏิบัติการ

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

  1.    นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ความสามารถ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  รวมทั้งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน

             2.    ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้.โดยได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ  Teach   less  learn More  (TLLM)   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามโครงการ Browser in Serviceโดยสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching  and  Mentoring  โดยใช้กลวิธีการสอนของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย,โครงงาน ,ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา

           3.   ผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

2.3  ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
           - งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอ

           - นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.4 ข้อเสนอแนะ

             1. เรื่องการวัดและประเมินผลควรจะพัฒนาให้ตรงตามสภาพจริง วัดตามศักยภาพของเด็ก

             2.  ครูควรเอาใจใส่เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาทั้งรูปแบบการสอนนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาผู้เรียน       

 

 เข้าชม : 2223    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info