[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1362 ]

บทความหมายเลข 469 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

Tag :

 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË

         นางโสภาพรรณ  ชื่นทองคำ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                           โรงเรียนบ้านสันกำแพง
ปีที่เกษียณอายุราชการ  กันยายน
2560

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ
                เริ่มรับราชการปีการศึกษา 2523 ตั้งแต่ได้รับราชการครู ได้รับหน้าที่ให้เป็นครูประจำชั้น รับผิดชอบงานสอนหลายสาระการเรียนรู้  ดูแลมารยาท ความรับผิดชอบระเบียบวินัย และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน และทำหน้าที่ด้านวิชาการของโรงเรียน  เป็นหัวหน้าสาระการเรียนรู้ รับผิดชอบโครงการต่างๆที่สนับสนุนการเรียนการสอน  พร้อมทั้งเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครูในโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีเสมอมา โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อส่งเสริม แก้ปัญหา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นประชากรที่ดีของประเทศ
                 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจในการทำหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์  พยายามพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ จนพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการ
5 S ตามทฤษฎี Constructionism ของโรงเรียน
บ้านสันกำแพงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
       

2. ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
        
เป็นผู้ริเริ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี Constructionism ทำให้เข้าใจหลักการของทฤษฎี Constructionism  และใช้มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  โดยมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการสอน จนสรุปเป็นขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน 5 ขั้นตอน (เพื่อให้จำง่าย ใช้คล่อง) ตั้งชื่อว่า 
กระบวนการ
5S ตามทฤษฎี Constructionism  มีขั้นตอนดังนี้
        1. จุดประกายความคิด   (Sparkling)
        2. สะกิดให้ค้นคว้า   (Searching)
        3. นำพาสู่การปฏิบัติ   ( Studying )
        4. จัดองค์ความรู้  ( Summarizing ) 
        5. นำเสนอควบคู่การประเมิน ( Show and Sharing )
    ซึ่งเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ เกิดการยอมรับและเป็นต้นแบบของสภาการศึกษานำไปจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยการใช้กระบวนการ 5S  ตามทฤษฎี Constructionism  ขยายผลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี  จำนวน 6 โรงเรียน เช่น      
        1.    โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  กรุงเทพมหานคร
        2.   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   กรุงเทพมหานคร
        3.   โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  กรุงเทพมหานคร
        4.   โรงเรียนมหรรณพาราม   กรุงเทพมหานคร
       
5.   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
        6.   โรงเรียนวัดเขียนเขต  จ.ปทุมธานี
              นอกจากนี้จัดทำเว็บไซต์ “ ห้องเรียน Constructionism ”  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 5S  ตามทฤษฎี Constructionism  ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับโรงเรียนที่สนใจ ส่งเสริมนักเรียนในการใช้โครงงานเป็นฐาน  ( Project Based Learning )  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิด และกระบวนการทำงาน

v รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2543
               -  รางวัลครูเกียรติยศ  สาขาบูรณาการ (Teacher  Awards) ปี  2544
              
- รางวัลครูต้นแบบ  สาขาบูรณาการ จากสภาการศึกษาแห่งชาติ ปี  2544
    
          - รางวัล  Innovative Teachers Leadership Award 2004   เป็นครูคนแรกจากการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้รับเกียรติบัตรจาก Mr. Bill Gates เป็นตัวแทนของครูไทยไปนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูชาติต่างๆ มากกว่า 70 ประเทศ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา       

               -  ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2549 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต1
               - รางวัลครูสอนดี ปีการศึกษา 2554  ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน                
               - ครูสอนดีศรีสันกำแพง ปี
2554  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

     - ได้รับรางวัล การปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม Best of the Best Practice การใช้กระบวนการ 5 S ตามทฤษฎี Constructionism พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ระดับประถมศึกษาจากทุกเขตการศึกษาที่นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2555
           - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ
.( OBEC AWARDS ) ปี 2555 ระดับประเทศ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

            จากการศึกษาทฤษฎี Constructionism และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเป็นเวลาหลายปี  พบว่า  การกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ จะสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้นครูจึงควรเป็น Facilitator   อำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่จะช่วยให้นักเรียนคิดและลงมือปฎิบัติงานตามจินตนาการ ครูจึงต้องเปลี่ยนเนื้อหาสาระเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การทำงาน การแก้ปัญหาอยู่เสมอ นักเรียนจะค่อยๆเกิดกระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นของตนเอง

          จากกระบวนการที่ข้าพเจ้าใช้ในการสอน จนเห็นพัฒนาการด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จึงนำมาสังเคราะห์ สรุปเป็นกระบวนการสอน  ขั้นตอน  ให้สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism  ดังนี้

 1. จุดประกายความคิด   (Sparkling)

 2. สะกิดให้ค้นคว้า   (Searching)

 3. นำพาสู่การปฏิบัติ   ( Studying )

 4. จัดองค์ความรู้  ( Summarizing )

 5. นำเสนอควบคู่การประเมิน ( Show and Sharing )

2.2  ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

         1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน  ชุมชน ผู้ปกครองและความร่วมมือของเพื่อนครู
         2. ได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ เครื่อง
OLPCและงบประมาณในการส่งเสริม การเรียนรู้
จากมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิศึกษาพัฒน์
         3. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของข้าพเจ้า

3. ภาพความสำเร็จ รางวัลที่ได้รับ

ครูเกียรติยศ  สาขาบูรณาการ (Teacher  Awards)   ปี 2546

- ปี 2547 “ Innovative Teachers Leadership Award 2004

  - ปี 2547 ได้รับคัดเลือกไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - ปี 2548ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ  ที่ประเทศมาเลเซีย  ในโครงการ Peer Coaching  Program เพื่อพัฒนาครูให้เป็น Master trainer  นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

          ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่   บุคลากรครู   สื่อ เทคโนโลยี  และกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้

1.  วิเคราะห์เนื้อหา สาระและเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่เรียนรู้

2.   การอภิปรายร่วมกัน   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ตนเองถนัด และสนใจ

3.  ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่นักเรียนกำลังเรียน

4.   ครูต้องให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการที่ตนเองสนใจ

5.  ครูต้องเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอความคิด  ผลงาน  ผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

         6.      ครูให้เวลานักเรียนทำงานอย่างต่อเนื่อง 

เผยแพร่สื่อโทรทัศน์ รายการต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism


เข้าชม : 1362    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28333 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 943 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3395 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3326 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2646 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1373 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2515 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1391 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3162 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2948 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12297 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17728 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info