[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1932 ]

บทความหมายเลข 468 | คะแนน Rating: 2.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 52 votes)

Tag :

 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

 

ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË

 นางมาลีรัตน์  จันต๊ะนาเขต   
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
  อำเภอสันกำแพง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีที่เกษียณอายุราชการ  2561

 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

ปีพ.ศ.

โรงเรียน

งานรับผิดชอบด้าน

การเรียนการสอน

งานที่รับผิดชอบ
นอกเหนือ                   การเรียนการสอน

2522

โรงเรียนบ้านปางคาม

อำเภอปางมะผ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.ครูประจำชั้น ป.1

2.สอนทุกกลุ่มสาระ

1.งานด้านวิชาการ

2.งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

2524

โรงเรียนบ้านสบป่อง

แม่อูมอง อำเภอปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

1.ครูประจำชั้น ป.1

2.สอนทุกกลุ่มสาระ

1.งานด้านวิชาการ

2.งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2530

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

กิ่งอำเภอเวียงแหง

จังหวัดเชียงใหม่

1.ครูประจำชั้น ป.3

2.สอนทุกกลุ่มสาระ

1.งานด้านวิชาการ

2.งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2535

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1.ครูประจำชั้น ป.4

2.สอนทุกกลุ่มสาระ

1.งานด้านวิชาการ

-หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

-วิชาการกลุ่ม

2.งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.งานสหกรณ์โรงเรียน

4.งานห้องสมุดโรงเรียน

2545

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1.ครูประจำชั้น ป.5

2.สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.รายวิชาประวัติศาสตร์

1.งานด้านวิชาการ

2.งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.งานธนาคารโรงเรียน

4.กิจกรรมบูรณาการสายชั้น ป.5

5.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

6.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการแหล่งเรียนรู้ใน-นอกสถานศึกษา

 

 

ปีพ.ศ.

โรงเรียน

งานรับผิดชอบด้าน

การเรียนการสอน

งานที่รับผิดชอบนอกเหนือ                        การเรียนการสอน

 

 

 

7.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

มาตรฐานที่ 2

8.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

มาตรฐานที่ 6

9.จัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆในกลุ่มสาระสังคมศึกษาในโรงเรียน

10.จัดกิจกรรมในวันสำคัญตลอดปีการศึกษา

11.รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ

สังคมศึกษา

12.รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสายชั้น ป.5

13.รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

2555

โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง

นรากรประสาท

อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1.ครูประจำชั้น ป.6

2.สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.รายวิชาประวัติศาสตร์

4.สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

1.งานด้านวิชาการ

2.งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.งานกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน

4.งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

ภูมิปัญญา

4.จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

5.รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

6.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

มาตรฐานที่ 2

7.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้า

มาตรฐานที่ 14

8.รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน

สหกรณ์โรงเรียน

 

 

  2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

          วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES)

            1.  รางวัลครูเป็นบุคคลต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ปี พ.ศ. 2544 

โดยกระทรวงศึกษาธิการ

          วิธีดำเนินงาน  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยข้าพเจ้าได้ใช้แนวการสอบแบบกลุ่มและบูรณาการ    มีการมอบหมายให้นักเรียนเรียนเป็นฐาน ใช้กระบวนการกลุ่ม ให้มีประธาน เลขา และสมาชิก ซึ่งสามารถให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ใช้เหตุผลในการอภิปรายกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐานกิจกรรม และได้ผลิตสื่อชุดการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาร่ามกัน

2.รางวัลครูเป็นบุคคลต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ  สาขาบูรณาการ

(Teacher Awards) ปีพ.ศ. 2546   โดยกระทรวงศึกษาธิการ

          วิธีดำเนินงาน  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการ 5 s  คือ

2.1 ขั้นจุดประกายความคิด  ( Spakling )โดยสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่า โดยนำสื่อวีดีทัศน์  ภาพยนตร์สั้น  ภาพถ่าย    ฯลฯ  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเขียนเป็นผังความคิด

2.2 ขั้นสะกิจให้ค้นคว้า   (Searching )   กระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันศึกษาค้นคว้า จากปราชญ์ชาวบ้าน   หนังสือเอกสาร   Internet  จากผู้รู้  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง  ฯลฯ

2.3 ขั้นนำพาสู่การปฏิบัติ ( Studying )   เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนทุกกลุ่มฝึกการวางแผนทำ Road mapและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติชิ้นงาน

2.4 ขั้นจัดองค์ความรู้  ( Summarizing )  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจัดพิมพ์ทำรูปเล่มรายงาน จัดทำแผงโครงงาน

2.5 ขั้นนำเสนอควบคุมการประเมิน  ( Show and Sharing ) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำผลงานของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ นำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข

         3.  รางวัลครูดีเด่น สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีพ.ศ.2553                โดยคุรุสภา

          วิธีดำเนินงาน  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบัติจริง ให้มีประธาน เลขา และสมาชิก และนำนักเรียนออกไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  บันทึกข้อมูล  มีการมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นผังความคิด ซึ่งสามารถให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ใช้เหตุผลในการอภิปรายกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่ม โดยให้ออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4.  รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี”  ปีพ.ศ.2554  โดยคุรุสภา

         
วิธีดำเนินงาน
  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบัติจริง  ตัวอย่าง  เช่น

มีการประชุมหารือร่วมกันแจ้งนโยบาย  วัตถุประสงค์ การศึกษาภูมิปัญญาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา การทำกระดาษสาบาติก การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา  การวาดร่ม  การหุ้มร่ม โดยมีครูภูมิปัญญา   และวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติ

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของกระดาษสา  วิธีการผลิตกระดาษสา  วิธีการทำกระดาษสาบาติก   ประวัติของร่มและวิธีการวาดร่ม  วิธีการหุ้มร่ม  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ  และศึกษาเทคนิควิธีการ  คิดประดิษฐ์ผลงานอย่าง ประณีต  และลงมือปฏิบัติชิ้นงานของกลุ่มตนเองอย่างสร้างสรรค์   พร้อมตั้งชื่อ   ให้นักเรียนร่วมกันจัดทำแผงโครงงานของกลุ่มตนเอง พร้อมทำรูปเล่มรายงาน   ให้นักเรียนนำเสนอโครงงานให้เพื่อน ๆ ครูได้ติชมให้ข้อเสนอแนะ นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2.2   ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

        1.  ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

        2.  ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนครู

        3.  ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน

        4.  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

        5.  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

2.3   ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

       1.  ด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อ  โรงเรียนขาดสื่อด้าน ICT   ที่ทันสมัยที่ใช้ในการค้นคว้า

       2.  ด้านภาษา  การสื่อสารไม่เข้าใจกัน ทำให้เป็นอุปสรรคในการพูด

       3.  ผู้ปกครอง ไม่มีความรู้ ที่จะอธิบายหลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว ไม่สามารถช่วยเหลือบุตรหลานของตนเองได้

2.4  ข้อเสนอแนะ

     1.  จัดหางบประมาณให้มากขึ้น

     2.  ครูต้องไปเรียนรู้ภาษาถิ่นของนักเรียนเพื่อจะได้สื่อสารและมีความเข้าใจมากขึ้น

     3.  ครูต้องให้นักเรียนทำกิจกรรมหรืองานที่รับผิดชอบในห้องเรียนให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมีการบ้าน ให้ไปฝึกอ่าน-เขียนที่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best  Practices)

การใช้กระบวนการ TLLM  พัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญากระดาษสาครบวงจร

 

 

1.      ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม

     ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนเป็นของใช้ ของที่ระลึก เป็นผลงานที่นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง และเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานชิ้นใหม่ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง  ครู  โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุน และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สิ่งที่ทำให้ประสบผลสำเร็จคือความพยายาม ความตั้งใจมุ่งมั่น  ความรับผิดชอบ ความสามัคคี การทำงานอย่างเป็นระบบ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใช้ชีวิตประจำวันได้จริง  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรม   จากการทำกิจกรรมบูรณาการในหัวข้อเรื่อง ภูมิปัญญา กระดาษสาครบวงจร ได้เห็นความความพยายาม   ความตั้งใจมุ่งมั่น  ความรับผิดชอบของนักเรียนและคุณครู  จึงได้เผยแพร่ความรู้ให้กับทุกคนในโรงเรียน   และสู่ชุมชน  โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการจำหน่ายสินค้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จัดที่สนาม 700  ปี   ระหว่างวันที่  21-23  พฤศจิกายน  2555  และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เชิญไปออกร้านจำหน่ายสินค้า ประเภทหัตถกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา: Supremacy with Grace and Wisdom”  ระหว่างวันที่  13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี    

2.      จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1    เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้

2.2   เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตนเองและเป็นอาชีพในอนาคต

2.3   เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของของภูมิปัญญา
และคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มี
ความทันสมัย


เป้าหมายของการดำเนินงาน

          เพื่อฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบงาน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น   มีความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม มีการคิดวิเคราะห์ถึงราคาซื้อขาย   คิดคำนวณราคาต้นทุน-กำไร นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปจำหน่ายสินค้า  และสามารถใช้ทักษะทางภาษาพูดเพื่อโฆษณาขายสินค้า

 

3.      กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

วิธีดำเนินงาน

3.1   ประชุมหารือร่วมกันแจ้งนโยบาย  วัตถุประสงค์ การศึกษาภูมิปัญญาให้กับนักเรียน

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

3.2   นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา การทำกระดาษสาบาติก

  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา  การวาดร่ม  การหุ้มร่ม โดยมีครูภูมิปัญญา 

  และวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติ

3.3   นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของกระดาษสา  วิธีการผลิตกระดาษสา 

  วิธีการทำกระดาษสาบาติก   ประวัติของร่มและวิธีการวาดร่ม  วิธีการหุ้มร่ม 

3.4   นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ  และศึกษาเทคนิควิธีการ  คิดประดิษฐ์ผลงานอย่าง  

  ประณีต  และลงมือปฏิบัติชิ้นงานของกลุ่มตนเองอย่างสร้างสรรค์   พร้อมตั้งชื่อ

โครงงานที่  1   เยื่อสา นำพาสู่การผลิต

โครงงานที่  2   บาติกสวยด้วยมือเรา

โครงงานที่  3   เยาวชนไทย ใส่ใจการหุ้มร่ม

โครงงานที่  4   สร้างสรรค์เส้นสี  บนลายร่ม 

โครงงานที่  5   มหัศจรรย์ภูมิปัญญา กระดาษสาสู่อัตลักษณ์

3.5   นักเรียนร่วมกันจัดทำแผงโครงงานของกลุ่มตนเอง พร้อมทำรูปเล่มรายงาน

3.6   นำเสนอโครงงานให้เพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3.7   นำเสนอโครงงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการจัดทำ 

  โครงงาน

4.      ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

นักเรียนแต่ละกลุ่ม   สามารถสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา  ร่ม  ได้มากมายหลายอย่าง  เช่น  ดอกไม้จากกระดาษสา   ดอกกุหลาบเพื่อรัก   กล่องของขวัญแสนสวย  ที่คั่นหนังสือ  โมบายร่มน้อยสุดสวย กระดาษสาบาติก ฯลฯ ทำให้เป็นที่สนใจของบุคคลที่ได้พบเห็น

      5.  ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในการทำงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

2. แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาในชุมชนบ้านบ่อสร้าง บ้านสันพระเจ้างาม  และบ้านต้นเปา

3. วิทยากร / ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านบ่อสร้าง  บ้านสันพระเจ้างาม  และบ้านต้นเปา

 

6.      บทเรียนที่ได้รับ

6.1   นักเรียนมีความรับผิดชอบงาน  มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

6.2   นักเรียนมีความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม

6.3   นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ถึงราคาซื้อขาย   คิดคำนวณราคาต้นทุน-กำไร

6.4   นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปจำหน่ายสินค้า

         6.5   นักเรียนสามรถใช้ทักษะทางภาษาพูดเพื่อโฆษณาขายสินค้าตัวแทนนักเรียนได้ไปนำเสนองาน และออกบูธจำหน่ายสินค้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จัดที่สนาม 700  ปี ระหว่างวันที่  21-23 พฤศจิกายน  2555  และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับหนังสือเชิญไปออกร้านจำหน่ายสินค้า ประเภทหัตถกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy with Grace and Wisdom”  ระหว่างวันที่  13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

7.      การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่ :

7.1. ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จัด ที่สนาม 700  ปี  ระหว่างวันที่  21-23  พฤศจิกายน  2555 

7.2.สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับหนังสือเชิญไปออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทหัตถกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา2555 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy with Grace and Wisdom” ระหว่างวันที่  13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี    จังหวัดนนทบุรี    

การได้รับการยอมรับ  :

          1.  ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน

          2.  ได้รับการยอมรับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

          3.  ได้รับการยอมรับจากสำนักนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลที่ได้รับ  :

ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกร้านจำหน่ายสินค้า  ประเภทหัตถกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 

                                                   เข้าชม : 1932    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info