[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1741 ]

บทความหมายเลข 467 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 49 votes)

Tag :

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

..............................................

  นางประนอม  ตาวินโน
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนบ้านดอนปีน
  อำเภอสันกำแพง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีที่เกษียณอายุราชการ  2560

 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ ได้ปฏิบัติดังนี้

          - งานจัดการเรียนการสอน การอบรม ปกครอง ดูแลให้คำแนะนำและแนะแนวต่างๆ

          - งานศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

          - งานให้การบริการแก่สังคมในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ

          - งานนิเทศในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

          - ช่วยงานธุรการและงานบริการของโรงเรียนและชุมชน

          - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

          วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES)

          ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการแข่งขันประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 ได้นำผลงานไปเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คุณธรรมนำความรู้   
สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย
         
           2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม

               2. เพื่อให้เด็กมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎีของ อิริคสัน  ( Erikson )  มีแนวคิดจริยธรรมว่าเป็นเรื่องของจิตและสังคม  คนเราเติบโตตามวัย ต้องได้รับพัฒนาอบรมจริยธรรมและจิตใจ                      ต้องไปด้วยกัน  ผู้ใหญ่ต้องเป็นแม่แบบทางคุณธรรมให้เด็ก และทฤษฎีของ แบนดูรา (Bandura) นักจิตวิทยาสังคม อธิบาย เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบ ผู้ใหญ่และสังคมจึงเป็นตัวแบบที่ดีให้เด็กในการพัฒนาการเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับวัยที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้

             ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้จัดกิจกรรม 9 กิจกรรม ดังนี้

          - สวดมนต์ไหว้พระ สวดแผ่เมตตา เช้า                 - วิธีการกราบพระที่ถูกต้อง

- เข้าค่ายคุณธรรม                                               - กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

          - บันทึกความดี                                                    - กิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรม

          - มารยาทในการเข้าแถว เดินแถว                       - กิจกรรมวันไหว้ครู

          - กิจกรรมวันพ่อ วันแม่                                        - กิจกรรมออมทรัพย์

          - กิจกรรมประชาธิปไตย

ผลการดำเนินงาน

การฝึกปฏิบัติจริง จัดประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  97.61  

เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดีมาก

ครูดีในดวงใจ

          ได้รับโล่และเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้รับ                 จากการประกวดและแข่งขันผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครู    เรื่อง ความเสียสละสู่ความภาคภูมิใจ

          วิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          การตั้งใจทำงานประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนครู และสังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จในอาชีพครู มีการเสียสละอุทิศเวลาให้กับงานการสอนเด็กนักเรียนทั้งในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ด้วยเต็มศักยภาพ จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จำนวน 11 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง คือ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันจันทร์ จนประสบผลสำเร็จ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาทุกข้อ และได้รับผลการประเมินจาก สมศ. ระดับดีมาก และโครงการเพาะถั่วงอก ซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน เด็กสามารถเพาะถั่วงอกได้และนำมาบริโภค เด็กดำเนินการเพาะถั่วงอกที่โรงเรียน และก็นำไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหารที่บ้านและเหลือจำหน่าย เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจมากที่เด็กระดับปฐมวัยทำได้ ผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครอง ครู และชุมชน ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการต่างๆ อย่างมุ่งมั่น ได้จัดกิจกรรมประสบการณ์ จัดทำนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ได้ศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องของผู้เรียนจากการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ได้หาแนวทางแก้ปัญหาโครงการทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาสื่อ จัดหา ประยุกต์การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ผลจริง ศึกษาแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

 

         2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

               ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง พระสงฆ์ และชุมชน ให้ความสำคัญ ร่วมมือ สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ

           2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
                    ครูยังขาดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม

           2.4 ข้อเสนอแนะคือ

                    ครูควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
เข้าชม : 1741    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km เขตพื้นที่ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  5 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29272 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1618 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4052 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3958 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3309 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2040 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3158 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2010 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3809 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3600 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12941 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18325 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info