[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2287 ]

บทความหมายเลข 462 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 60 votes)

Tag : km อ.ดอยสะเก็ด

 นางพิศมัย     เทวาพิทักษ์

 ตำแหน่ง  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก  

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตราชการ

            1) ด้านการเรียนการสอน

                ปฎิบัติการสอน จำนวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆดังนี้

 

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

1

ภาษาไทย(พื้นฐาน)

5

2

คณิตศาสตร์

5

3

วิทยาศาสตร์

3

4

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

2

5

ประวัติศาสตร์

1

6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

7

ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

1

8

ภาษาอังกฤษ

2

9

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

1

10

หน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม)

3

11

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3

 

                  1.2) งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

                        1) ครูวิชาการโรงเรียน ให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำข้อมูลที่ได้มาประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การพัฒนาผู้เรียน

                        3) ครูที่ปรึกษาชมรมร้อยสานงานศิลป์ พัฒนาทักษะศิลปะนักเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00น.เป็นต้นไปและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะและให้นักเรียนเป็นวิทยากรสอนศิลปะแก่ผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                       3) หัวหน้าศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของเครือข่าย อำเภอดอยสะเก็ด    เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆและผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

2. ผลงานความภาคภูมิใจหรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

   การสอนศิลปะเพื่อนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคพี่สอนน้อง ผ่านโครงการร้อยสานงานศิลป์

   2.1  วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          1.  ขั้นเตรียมความพร้อม

              1.1 การเตรียมความพร้อมในด้านตัวครู

                   1)  จัดทำโครงการร้อยสานงานศิลป์  เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติ

                   2) ทำแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมร้อยสานงานศิลป์ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ

                   3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะ สำหรับเตรียมการสอนโดยทั้งครูและผู้เรียนร่วมมือกันเริ่ม

สะสมตั้งแต่ปี 2540 โดย

                     3.1)  เก็บภาพจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ถุงขนม ส.ค.ส.  ปฏิทิน หนังสือเก่า

 แบบฝึกหัดที่ใช้แล้วที่มีตัวอย่างภาพต่างๆ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่แยกประเภท เช่น ภาพการ์ตูน ภาพลายเส้น

 ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพดอกไม้

                     3.2)  ถ่ายภาพผลงานจากการแข่งขันศิลปะและการจัดนิทรรศการ ผลงานศิลปะของ

สถาบันการศึกษาต่างๆ

                     3.3)  ศึกษาค้นคว้าหนังสือศิลปะจากห้องสมุดต่างๆ ถ่ายเอกสารเก็บไว้ศึกษา

                     3.4) จัดชื้อหนังสือศิลปะ ศึกษาวิธีสอนศิลปะจากแผ่น CD ต่างๆ

                   3.5) หาข้อมูลเทคนิควิธีสอนศิลปะจากอินเทอร์เน็ต เก็บรวบรวมเป็นรูปเล่มไว้

                     3.6) เข้ารับการอบรมด้านศิลปะอยู่เสมอ

                       3.7) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีสอนเทคนิคจากผู้รู้ ครูศิลปะและจากนักเรียนที่เข้า

ร่วมแข่งขัน

                     3.8) ฝึกปฏิบัติการวาดภาพเทคนิคทางศิลปะต่างๆด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

               1.2 การเตรียมความพร้อมในด้านผู้เรียน

                   1)  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในด้านศิลปะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   2)  วิเคราะห์พื้นฐานในด้านศิลปะของนักเรียนเป็นรายบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล

                   3)  นำข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

                     4)  นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

                     5)  นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญศิลปะ

       2. ขั้นดำเนินการ

               ดำเนินการฝึกทักษะทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนั้นนักเรียนคนไหนมีความ

สนใจในการฝึกสามารถเข้าฝึกเพิ่มเติมได้ในช่วงพักกลางวันและหลังจากเลิกเรียนของทุกวัน

           2.1  ฝึกทักษะเทคนิคต่างๆตามระดับความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

                 1)  กลุ่มที่ 1 ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะ(นักเรียนชั้นป.1-2) ดำเนินการฝึกเทคนิคการขีดเส้นตาม

แนวต่าง โดยไม่ใช้ไม้บรรทัด   ฝึกวาดรูปการ์ตูนต่างๆจนชำนาญแล้วจึงฝึกทักษะการระบายสีด้วยดินสอสี

 สีชอล์ก ฝึกเทคนิคการพิมพ์ถู จากพื้นผิว  การจุดสีเพื่อสร้างสมาธิ

                 2)  กลุ่มที่ 2 มีพื้นฐานทางการวาดภาพระบายสีบ้างแล้ว (นักเรียนชั้นป.3-5)) เรียนรู้เรื่อง

ทฤษฎีสี   ฝึกเทคนิคการต่อสี เชื่อมสีคุณสมบัติของสีชนิดต่างๆ เทคนิคการใช้สีวรรณะร้อน  วรรณะเย็น การ

วาดภาพคน สัตว์ และภาพทิวทัศน์ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดภาพ ทิศทางของแสงเงา

                 3)  กลุ่มที่มีความชำนาญในการออกแบบ วาดภาพระบายสี (นักเรียนชั้นป.6-ม.3) ฝึกเทคนิค

การออกแบบรูปภาพตามหัวข้อที่กำหนดต่างๆ โดยการฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์หัวข้อในการวาดภาพแต่ละเรื่อง

ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร จุดเด่นของภาพอยู่ตรงไหน วิธีการสื่อเรื่องราวความคิดของตนเองออกมาเป็นรูปภาพ

ให้ผู้อื่นรับรู้โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลของเรื่องที่จะวาดจากอินเทอร์เน็ต แฟ้มสะสมภาพต่างๆ นำมา

ผสมผสานหลอมรวมเป็นความคิดของตนเอง โดยเขียนเป็น  Mapping   หลังจากนั้นจึงสื่อออกมาเป็นรูปภาพ

แบบคร่าวๆในกระดาษ A4 อภิปรายความหมายของภาพที่วาดต่างๆให้ครูและเพื่อนๆในกลุ่มฟัง จากนั้นจึง

วาดรูปลงในกระดาษ 100 ปอนด์

           2.2 แบ่งนักเรียนแบบคละกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1ไม่มีพื้นฐาน

ทางศิลปะจำนวน  3 คน  กลุ่มที่ 2 มีพื้นฐานทางการวาดภาพระบายสีบ้างแล้ว จำนวน  3 คน กลุ่มที่ 3มีความ

ชำนาญในการออกแบบ วาดภาพระบายสี  จำนวน  1 คน  โดยครูมอบหมายหน้าที่ให้ พี่กลุ่มที่ 3เป็นหัวหน้า

 ดูแลฝึกสอนน้องกลุ่มที่ 2    น้องกลุ่มที่ 2 ดูแลฝึกสอนน้องกลุ่มที่1 ตามลำดับ  โดยมีครูเป็นผู้คอยให้

คำแนะนำ

          2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกิจกรรมการออกแบบวาดภาพระบายสีจนคล่อง โดยหัวหน้ากลุ่มจะคอย

ดูแล ฝึกสอนศิลปะ และเก็บรวบรวมผลงาน

          2.4 จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เช่น

                - ศิลปะจากใบไม้ร่วง สร้างสรรค์จากใบต้นหูกวางและใบไม้อื่นๆ ก่อนนำไปทำปุ๋ย

                - ศิลปะจากเศษวัสดุ  สร้างสรรค์จาก เปลือกดินสอที่เหลา  เปลือกไข่ ใบไม้แห้ง เมล็ดพืช 

                - ศิลปะจากพื้นผิว

                - ศิลปะจากสีผสมอาหาร

                - ศิลป์สร้างสรรค์        

          2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอ ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์ผลงาน

          2.6 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อสาธารณชน

          2.7  นำผลงานนักเรียนที่ได้ไปต่อยอดโดย

               - จัดทำหนังสื่อส่งเสริมการอ่าน  หนังสืออ่านเพิ่มเติม สำหรับนักเรียน

               - นำผลงานศิลปะมาบูรณาการการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

          2.8 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะต่างๆในระดับตำบล  อำเภอ  จังหวัด  ภูมิภาค

 ระดับประเทศ เพื่อฝึกประสบการณ์

          2.9 ประเมินโครงการร้อยสานงานศิลป์ โดย นักเรียน คณะครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          2.10 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป

 

   2.2  ปัจจัยที่ที่เอื้อให้ประสบความสำเร็จ

            ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของการดำเนินการได้แก่

              1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่

                  1) เทศบาลตำบลเชิงดอยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมศิลปะทุกปี ปีละ

15,000-20,000 บาท

                 2) ผู้ปกครอง  ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมและให้การยอมรับความสามารถของนักเรียน

             2. ปัจจัยภายใน ได้แก่

                1)  ครูมีความตระหนักและเน้นความสำคัญ ในการวิเคราะห์ผู้เรียนและนำผลการวิเคราะห์ มากำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และธรรมชาติของผู้เรียน

               2)  ครู  มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แม้ไม่ได้เรียนจบมาในสาขาศิลปะ โดยมีการค้นคว้า ผลงานศิลปะทางอินเทอร์เนต การเข้ารับการอบรมสัมมนาเทคนิคการสอนศิลปะ ในวันหยุดราชการโดยใช้งบประมาณของตนเอง

               3) ครู ทุ่มเทกำลังแรงกาย  แรงใจ  และเสียสละเวลาในการฝึกซ้อมให้นักเรียนอย่างเต็มที่ จนเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  คณะครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  รวมทั้งชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

               4)  ความร่วมมือของครูและนักเรียน ในการเก็บเอกสาร เนื้อหาภาพศิลปะ จากนิตยสารต่างๆ เศษกระดาษ ส.ค.ส ปฏิทิน มาเก็บรวบรวม แบ่งเป็นหมวดหมู่ ประมาณ 30 แฟ้ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

            5 ) ผู้บริหาร  ให้ความสำคัญในการกระตุ้น  กำกับติดตาม และ สนับสนุนส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสมให้ครูได้แสดงพลังและศักยภาพอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการส่งเสริมในเรื่องขวัญและกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ

  6)  ผู้บริหาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทางศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปะทุกรายการเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน

  7)  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

            8)  นักเรียน  มีความทุ่มเท  มีระเบียบวินัย  ตั้งใจฝึกฝนจนสามารถพัฒนาความสามารถของตนให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ  คุณครู  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน

 

          2.3  ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

                1)  กิจกรรมที่กำหนดไว้อาจ ดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามอันเนื่องมาจาก  ครูผู้สอนมี

ภาระงานด้านอื่นๆมาก

         2) การรับนักเรียนที่สนใจได้จำกัด  เนื่องจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมคับแคบ

         3)  ครูต้องปลูกฝัง ในเรื่องความประหยัด  ความปลอดภัย ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และ

เน้นย้ำนักเรียนในเรื่องการดูแล รักษาความสะอาดสถานที่ทุกครั้ง

               4)  การประเมินผลงาน การวิพากษ์ผลงานควรทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างขวัญและ

กำลังใจแก่นักเรียน

 

ข้อเสนอแนะคือ

ควรนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาวางแผนและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 และต้องมีการประเมินการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเข้าชม : 2287    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.ดอยสะเก็ด 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  9 / ก.ย. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางสาว เกศิณี ศรีบุญเรือง โรงเรียน บ้านตลาดขี้เหล็ก   2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29432 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1713 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4146 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4040 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3376 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2120 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3236 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2091 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3687 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13045 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18403 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info