[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
หมวดหมู่: เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
มีพอเพียง
 
จันทร์ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2400 ]

บทความหมายเลข 416 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 71 votes)

Tag : โรงเรียนสุจริต

แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

………………………………………….

    

                                            1. นางนิ่มอนงค์ รังษี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

                                                 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

                                                 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  087-4185195

                                                  e-mail : Nim_yaris@hotmil.com

         2. นางสาวปุณยาพร พัฒนพิชัย       ตำแหน่ง ครู

                                                โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

                                                โทรศัพท์ที่ติดต่อได้             081-6842341

                                                e-mail : pun_neng@hotmail.com

ชื่อกิจกรรม           มีพอเพียง

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณลักษณะความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ โรงเรียน

                ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

                ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือ ร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม รวมถึงนักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

                มีวิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายคือ

                1. จัดทำแบบบันทึกการออมทรัพย์ประจำห้องเรียนทุกชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                - นักเรียนแต่ละชั้นนำเงินฝากกับครูประจำชั้นทุกวัน ไม่จำกัดจำนวน มากน้อยขึ้นอยู่กับนักเรียน

                - ทุกๆ สิ้นเดือนจะนำเงินออมทรัพย์ของนักเรียนรวบรวมไปฝากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนดอยสะเก็ด

                - นักเรียนทุกคนสามารถทราบความเคลื่อนไหวของจำนวนเงินฝากของตนเองได้จากสมุดออมทรัพย์รายบุคคล ซึ่งสมุดออมทรัพย์รายบุคคลของนักเรียนนี้จะมีการลงลายมือชื่อของผู้ปกครองนักเรียน และครูประจำชั้น เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

                - นักเรียนสารมารถเบิกถอนเงินออมทรัพย์ที่ฝากไว้ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าที่ครูประจำชั้น แต่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้ปกครองของนักเรียนเสียก่อน ในการเห็นชอบให้นักเรียนเบิกเงินออมทรัพย์จำนวนดังกล่าว และการเบิกถอนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เบิกได้วันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน

 

                2. การเพาะเห็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา

                - เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                Ø การเพาะเห็ด

                - โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กได้รับความอนุเคราะห์ก้อนเชื้อเห็ดจากศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ก้อน

                - นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการเพาะเห็ด ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ เป็นเวลา 1 วัน โดยวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้

                - แบ่งนักเรียนรับผิดชอบในการรดน้ำเห็ด เป็น 2 ช่วงเวลา คือ เช้า – เย็น และจดบันทึกเวลาของการรดน้ำเห็ดทุกครั้ง

                - ผลผลิตที่ได้นำมาปรุงอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน และบางส่วนก็นำออกจำหน่ายให้กับคนในชุมชน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดูแลเรื่องการจำหน่ายเห็ด)

                Ø การเลี้ยงกบ

                - แบ่งนักเรียนรับผิดชอบล้างบ่อกบ และให้อาหารกบ ซึ่งต้องล้างบ่อกบทุกวัน วันละ 1 ครั้ง (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ดูแล)

                - การให้อาหารกบต้องให้อาหาร 3 เวลา คือ เช้า – กลางวัน – เย็น

                - ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน สามารถนำกบออกจำหน่ายได้

                Ø การเลี้ยงปลา

                - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบการเลี้ยงปลา

                - ทำความสะอาดบ่อปลา 3 วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ (แต่หากน้ำในบ่อไม่มีกลิ่นคาว ก็ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด)

                - หากพันธุ์ปลาที่ได้มามีขนาดเล็ก จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จึงจะสามารถออกจำหน่ายได้ หากพันธุ์ปลามีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาเพียง 4 เดือน ก็สามารถนำออกจำหน่ายได้

                3. การรณรงค์การปิดน้ำ – ปิดไฟ ทุกครั้งที่นักเรียนออกจากห้องน้ำ ห้องเรียน

                - จัดทำป้ายข้อความช่วยกันปิดน้ำ – ปิดไฟ

                - นักเรียนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ตักเตือนกันและกัน ให้ปิดน้ำ – ปิดไฟ ทุกครั้งก่อนอกจากห้องน้ำ ห้องเรียน

                - สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ผลดีของการช่วยกันประหยัดน้ำ –ไฟ ผลเสียของการใช้น้ำ – ไฟอย่างฟุ่มเฟือย

                มีปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนาคือ

                - เนื่องจากก้อนเชื้อเห็ดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ ปีละ 1 ครั้ง จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดปีการศึกษา

                - ดอกเห็ดที่ออกมามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อาจมาจากปริมาณของการให้น้ำแก่ก้อนเชื้อเห็ด หรืออุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

                - มีปลวกกินก้อนเชื้อเห็ด

                - เกิดจากปริมาณของอาหารที่ให้กบ หากให้อาหารมากเกินไป จะมีผลทำให้น้ำเน่าเสีย แล้วกบก็จะตายลงในที่สุด แต่หากให้อาหารในปริมาณที่น้อยเกินไป กบตัวใหญ่ก็จะกินกบตัวเล็ก

                - นักเรียนที่รับผิดชอบล้างบ่อกบ บ่อปลา ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในการทำความสะอาด

                ข้อเสนอแนะคือ

                - มีระบบการควบคุมปริมาณการให้น้ำแก่ก้อนเชื้อเห็ด การควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

                - การให้อาหารกบต้องให้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป

                - นักเรียนที่ต้องรับผิดชอบล้างบ่อกบ บ่อปลา ในวันใด ให้รับประทานอาหารก่อนนักเรียนคนอื่นๆ และต้องทำความเข้าใจกับนักเรียนทุกระดับชั้น ถึงเหตุผลของการที่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวต้องรับประทานอาหารก่อนคนอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน


 

เข้าชม : 2400    [ ขึ้นบน ]


บทความ  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 5 บทความล่าสุด

      โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  24 / พ.ย. / 2560
      โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  19 / ก.ย. / 2557
      วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  18 / ก.ย. / 2557
      Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  10 / ก.ย. / 2557
      แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุ่จริต โรงเรียนวัดป่าตัน  10 / ก.ย. / 2557  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info