[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 3610 ]

บทความหมายเลข 311 | คะแนน Rating: 2.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 78 votes)

Tag :

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 4
         หลังจากที่เราออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เราก็นำไปจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนพรพรรณ ขอนำเสนอผลงานที่ได้นำไปสอนนักเรียนในโอกาสที่เข้าอบรมสัมมนาครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน  มีจำนวน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ เจ้าภาพคือ สสวท.
ผู้เข้าอบรมผลัดกันสอนผลัดกันเป็นนักเรียน และมีการประเมินผลงานด้วย
         พรพรรณ ขอนำเสนอผลงานชนะเลิศที่ 1   ดังนี้


ผลงาน
ชนะเลิศศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
 
       โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ตำบล ห้วยแก้ว  อำเภอ แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่             

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนของท่านเป็นอย่างไร
              ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนของโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออนจังหวัด เชียงใหม่ มีขนาดห้องกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้หลากหลาย หนังสือส่งเสริมการอ่านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มีสื่อเสริมทักษะการคิดคำนวณ และอุปกรณ์ฝึกทักษะการทดลองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีบรรยากาศของห้องที่น่าสนใจ ซึ่งมีครูหัวหน้าศูนย์อยู่ประจำ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) และผู้ปกครองหรือผู้สนใจในชุมชน นอกจากนั้นศูนย์เรียนรู้ ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่นวันวิชาการ วันสำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวมภาคเรียนละ 2 ครั้ง และจัดนิทรรศการผลงานของศูนย์ ฯให้ชุมชนได้เรียนรู้

กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัล
                / ชนะเลิศ ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ชนะเลิศ ผลงานการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์
     ชนะเลิศ ผลงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ในรอบ 1 ปี
 
กิจกรรม :   การสร้างModel แฮ้วตักน้ำจากบ่อน้ำ
        แฮ้วตักน้ำ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา มีหลายรูปแบบตามรูปแบบของการใช้ประโยชน์   เพื่อทุ่นแรง เพื่อย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง และเพื่อทำแฮ้วผูกวัว ควาย เลี้ยงไว้กลางทุ่ง ฯลฯ  
ปัจจุบันนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “แฮ้ว” ใกล้จะสูญหาย  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนวัดห้วยแก้ว จึงขอนำเสนอแฮ้วตักน้ำ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีหลักการวิทยาศาสตร์ คือ การใช้เครื่องกลพื้นฐาน ได้แก่การใช้ รอกพวง   รอกพวงประกอบด้วยรอกเดี่ยวตายตัวมาต่อรวมกัน ซึ่งรอกพวงทุกระบบจะช่วยผ่อนแรง 
กิจกรรมนี้สามารถนำไปสอนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เรื่องรอก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและคิดคำนวณหาค่าแรง ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการใช้รอกในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ ผลการเรียน การคิดการคำนวณของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นนักเรียนยังได้ฝึกทักษะการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนั้นนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น การงานอาชีพ ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคม
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนใช้งานชิ้นเดียว ประเมินผลได้หลายวิชา ลดชิ้นงานนักเรียนลงได้
 
ขั้นตอนการทำ
อุปกรณ์
1.ไขควง                                              จำนวน   1   อัน 
2.ด้ายขาวแดง                                      จำนวน   2 เมตร 
3.เทปกาว                                            จำนวน   1  ม้วน
4.กรรไกร                                             จำนวน   1 อัน
5.แก้วน้ำพลาสติก                                 จำนวน 1 ใบ
6.ลวดเสียบกระดาษตราม้า เบอร์ 00        จำนวน 1 ตัว
7.มีดคัตเตอร์                                        จำนวน   1   อัน
8.หลอดด้าย                                         จำนวน   2 หลอด
9.ตะปูควง  3 นิ้ว                                    จำนวน  2 ตัว         
          10.ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว จำนวน 1  แผ่น
11.แท่งไม้ กว้าง 1 นิ้ว หนา 1 นิ้ว  ยาว 70 ซ.ม จำนวน 1 อัน
12.ปลอกปากกา                                    จำนวน 1 อัน
13.สว่านเจาะรู                                       จำนวน   1 อัน

ขั้นตอนการประดิษฐ์
    1.ใช้ฟิวเจอร์บอร์ด ทำฐานคล้ายกล่องรองเท้า 1 กล่อง เพื่อใช้แทนพื้นดินสำหรับปักเสาแฮ้ว 
    2.ออกแบบเสาแฮ้ว ใช้แท่งไม้ยาว 70 เซนติเมตร เจาะรูที่ปลายไม้ด้านหนึ่งห่างจากปลายไม้ 2 เซนติเมตรและอีกปลายด้านหนึ่งห่างปลายไม้ 35 เซนติเมตร สำหรับตอกตะปูควง
    3.ใช้หลอดด้าย แทนรอก โดยใช้ตะปูควงสอดก้านหลอดด้าย นำไปตอกลงแท่งไม้ที่เตรียมไว้ หลอดด้ายจะหมุนได้
    4.ตกแต่งแก้วน้ำให้เป็นถังตักน้ำ   ลวดเสียบกระดาษทำตะขอเกี่ยวถังน้ำ
    5.ใช้เชือกขาวแดงพันหลอดด้ายทั้งสองที่ติดแท่งไม้แล้ว เพื่อทำเป็นสายแฮ้ว ปลายด้านหนึ่งผูกกับลวดเสียบกระดาษ
    6.รูปแบบแฮ้วตักน้ำ แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน
    7.ให้นักเรียนนำแฮ้วที่ทำได้ในแต่ละกลุ่ม แข่งขันตักน้ำ โดยใช้เวลาและปริมาณน้ำที่ตักได้ทดสอบความแข็งแรงและใช้งานได้ดีของแฮ้วตักน้ำจากบ่อน้ำ โดยใช้ปลอกปากกาเสียบที่หลอดด้ายตัวล่างสำหรับหมุนสายแฮ้ว

โจทย์ปัญหา
       ให้นักเรียนออกแบบทำแฮ้วตักน้ำโดยใช้หลอดด้ายทำรอกพวง 2 ตัว   และปักเสาแฮ้ว ห่างจากบ่อน้ำ 0.4 เมตร ความสูงของแฮ้ว ห่างจากพื้นผิว 0.3 เมตร ถ้าตักน้ำเต็มถังหนัก  66 นิวตัน ท่านต้องออกแรงเท่าใดจึงจะสามารถยกถังน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ำได้

ความรู้สึกต่อผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่
1
          ข้าพเจ้า นางพรพรรณ ใจอินทร์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่    ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรม”การสร้าง Model แฮ้วตักน้ำจากบ่อน้ำ” นั้น มีความภาคภุมิใจมากเมื่อรู้ว่าชนะเลิศที่ 1 และได้รับโล่รางวัลจาก สสวท. เพราะว่านักเรียนที่สอนคือคุณครูจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนจากทุกภาคของประเทศที่มาสัมมนาครั้งนี้ซึ่ง   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และดีใจ ที่กรรมการตัดสินเป็น   นักเรียน(สมมติ)ทุกคนรวมทั้งคณาจารย์จาก สสวท.ด้วย
           และภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ผลงานให้คณะครูผู้สัมมนาทั่วประเทศ ได้นำ”แฮ้ว”ไปสอนนักเรียนในศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไปโดยมีการรับรองผลงานด้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1 และดีใจที่ได้ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยล้านนาไม่ให้สูญหาย 
ขอขอบคุณ สสวท. ที่ให้โอกาสดีดีแก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
ทั่วประเทศ และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  
สพป.เชียงใหม่ เขต 1


เข้าชม : 3610    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  9 / ก.ย. / 2560
      ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  9 / ก.ย. / 2560
      ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29894 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1970 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4407 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4351 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3583 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2312 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3445 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2432 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4155 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13282 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18691 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info