[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 3240 ]

บทความหมายเลข 200 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 61 votes)

Tag :

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 2

กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือเรื่องที่สนใจ วางแผนการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลหรือการทดลอง และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า และ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดต่อนักเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ ช่วยทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำ ไป ใช้ในการแสวงหาความรู้ ช่วยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และคุณสมบัติอื่น ๆ   เช่น ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 
 
ดังนั้น พรพรรณได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอนฝึกตั้งประเด็นศึกษาและวางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง หยุดโลกร้อนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดเป็นชุดการเรียนการสอน 7 ชุด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ (Inquiry) 6E ดังนี้  (Eisenkraft. 2003, หน้า 56)
6  ขั้นการนำไปใช้ (Extention)
5  ขั้นการประเมิน (Evaluation)  
4  ขั้นการขยายความรู้ (Elaboration) 
3   ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
2   ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
1    ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)      
 
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry)   6 E    

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
   
              เป็นส่วนที่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ ที่ตั้งไว้ วิธีจัดกิจกรรมนี้ได้จัดไว้เป็นขั้นตอน ซึ่งนอกจากสอดคล้องกับวิชาแล้วยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนในการดำเนินกิจกรรมด้วย ขั้นตอนการดำเนินการที่กล่าวมีดังนี้ 
1 ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)   เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจและ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อน โดยการฝึกนั่งสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อปลูกฝังเงื่อนไขคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจมีการสนทนาซักถาม หรือเกิดการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
 เมื่อทำความเข้าใจในประเด็นศึกษา หรือคำถาม ที่สนใจที่จะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว  ก็มีการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือก ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการสำรวจตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่น ทำการทดลอง ทำกิจกรรมภาคสนาม การใช้อินเทอร์เน็ท การใช้แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยสร้างสถานการณ์จำลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
 
3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างพอเพียงจากการสำรวจตรวจสอบแล้ว จึงนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ
         4 ขั้นการขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวความคิดที่ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ
5 ขั้นการประเมิน (Evaluation)   เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยครูผู้สอนและนักเรียนต้องใช้คำถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน
6 ขั้นการนำไปใช้ (Extention) เป็นขั้นที่นำชุดการเรียนการสอนฝึกตั้งประเด็นศึกษาและวางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มาใช้ฝึกนักเรียนในการคิดตั้งประเด็นศึกษา และวางแผน   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน (Project Approach)
การจัดกิจกรรมโครงงาน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
       
 โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (Science Process Skill)   วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
          เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ แก้ปัญหาต่าง ๆ   โดยมีขั้นตอนดังนี้  1) ระบุปัญหา  
                 2) ตั้งสมมติฐาน 
                 3) ทำการทดลอง 
        4) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
                 5) สรุปผลการทดลอง
               
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (
Science Process Skill) 
            
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้แสวงหาความรู้ และแก้ปัญหา แบ่งเป็น 13 ทักษะ คือ
                      1) การสังเกต 
                      2) การลงความเห็นจากข้อมูล
                      3) การจำแนกประเภท
                      4) การวัด
                      5) การใช้ตัวเลข
                      6) การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปส 
                                   กับเวลา
                      7) การสื่อความหมายข้อมูล
                      8) การพยากรณ์
                      9) การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร
                      10) การตั้งสมมติฐาน
                      11) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
                      12) การทดลอง
                      13)การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)
หมายถึง ลักษณะหรือท่าทาง หรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้สึกของแต่ละบุคคล ลักษณะผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือ
1) มีเหตุผล
2) อยากรู้อยากเห็น
3) มีใจกว้าง
4) ซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง
5) มีความเพียรพยายาม
6) มีการคิดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
 
 
(กว่าจะถึงตอนนี้  ทำข้อมูลหายหลายรอบมาก เวลาตอนนี้หมดแล้ว ค่อยพบกันอีก ตอนที่ 3)
 
 


เข้าชม : 3240    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  9 / ก.ย. / 2560
      ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  9 / ก.ย. / 2560
      ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29894 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1970 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4407 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4351 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3583 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2312 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3445 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2432 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4156 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13282 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18691 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info