[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

Blog สมาชิก

 

    โรงเรียนท่าศาลา รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

     อังคาร ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 

Post by : anusorn


ให้คะแนนบทความนี้

Blog หมายเลข 75 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 88 votes)

Tag : โรงเรียนสุจริต: km อ.เมืองเชียงใหม่: km เขตพื้นที่


แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2557

…………………………………………………………………………

ผู้รายงาน : นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

โทรศัพท์ติดต่อ : 089-0174053089-0174053  e-mail : zayori_99@hotmail.co.th

ชื่อกิจกรรม : ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณลักษณะความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบความสำเร็จ คือ  ยึดหลัก 4 Ms ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ

1. คน(Man)  ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโดยเราได้เน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนสุจริต

 2.  เงิน(Money) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน เช่น เทศบาลตำบลท่าศาลา ชุมชนศรีบัวเงิน และองค์กรภายนอกรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด

  3. วัสดุสิ่งของ(Material)  ได้รับการบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากชุมชนรวมทั้งเงินในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม

4. วิธีจัดการ(Management)  โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญผลผลิตของผู้เรียน(output) ที่นักเรียนจะใช้ชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปจึงได้วางแผนอย่างเป็นระบบ PDCA ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบและเน้นการร่วมมือแบบ SBM ( School Based Management ) จากบุคคลทุกภาคส่วน

มีวิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ

ใช้หลัก PDCA  และหลักทฤฎีบันได 5 ขั้น 5 L คือ

                     P  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตและความสำเร็จของผลที่คาดว่าจะได้รับของโรงเรียน นักเรียนและชุมชน   

                           D  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานของสมศ.โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่แล้ว อาทิ โครงการคนไทยจิตอาสา ออมทรัพย์ชั้นเรียน เด็กดีวีสตาร์ V-STAR  กิจกรรมเก็บของคืนเจ้าของ บันทึกความเป็นเด็กดี อบรมค่ายคุณธรรมวัดศรีบัวเงิน กิจกรรมจิตอาสาเปลี่ยนขยะเป็นเงินตรา กาดมั่วคัวฮอมท่าศาลา โครงการครู DARE เน้นวินัยเชิงบวก

              จากนั้นโรงเรียนท่าศาลามีความต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้สรุปเป็น
องค์รวม
( Knowledge Management ) ในทุกๆ 1 ปีการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมค่ายชื่อว่า โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L ” ตามจุดเน้นของโรงเรียนสุจริต โดยโรงเรียนท่าศาลาได้นำทฤษฎีการเรียนรู้บันได 5 ขั้น 5 Lการพัฒนาการเรียนรู้มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมค่าย โดยให้ความหมายดังนี้

 ขั้น   L1  การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน (Learning to Question)

            ขั้น  L2  การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search)

            ขั้น  L3  การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct)             
          ขั้น L4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate)

            ขั้น  L5  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve)

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม : นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ตระหนักและสามารถบอกได้ว่าความสุจริตมีคำจำกัดความว่าอย่างไรและบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุจริตในตัวตนของเขาเอง เช่น ไม่ลอกการบ้านเพื่อน  ไม่พูดปด ไม่เอาของผู้อื่น ได้

 

 

             C  ได้นิเทศติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมตลอดโดยมีเครื่องมือเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละโครงการ

           A  นำข้อเสนอแนะจากเครื่องมือที่ try-out เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมาพัฒนา ปรับปรุงในครั้งต่อไปและจัดทำรายงานส่งผู้บริหารสถานศึกษา

 มีปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา คือ

           ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่ค่อยเพียงพอเนื่องจากกิจกรรมอื่นๆค่อนข้างเยอะมากรวมทั้งงบประมาณไม่ค่อยเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ คือ ทางโรงเรียนท่าศาลาจะทำโครงการโรงเรียนสุจริต : กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L ในแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไปพร้อมกับแจงงบประมาณที่ได้รับอย่างชัดเจน

การดำเนินงานต่อยอดในปีการศึกษาต่อไปของโรงเรียนท่าศาลา คือ

           1. ขยายผลโครงการโรงเรียนสุจริต : กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L สู่กลุ่มโรงเรียนศรีบูรพา ในปีการศึกษาต่อไป

           2. จัดทำวิจัย 5 บท เรื่อง 5 ดาวสุจริตเสริมสร้างความดีของนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

 

                                                                                          ลงชื่อ            อนุสรณ์

                                                                                      ( นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ )

                                                                  ผู้รายงาน

                                       9 กันยายน 2557

………………………………………………………………………………………….

 
จำนวนที่เข้าชม : 10074   [ คลิกขึ้นบน ]


5 blog ล่าสุด

      โครงการ สี่สีทุกคนร่วมใจพัฒนา จิตอาสาพาไปสู่สุจริต โรงเรียนบ้านป่าเสร้า By :mumujunggg [ 11 / พ.ย. / 2558 ] 
      กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า By :mumujunggg [ 10 / พ.ย. / 2558 ] 
      ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา By :anusorn [ 9 / ก.ย. / 2557 ] 
      โรงเรียนท่าศาลา รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  By :anusorn [ 9 / ก.ย. / 2557 ] 
      โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง By :abcd [ 3 / ก.ย. / 2557 ]   แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น
ออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info