[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

แผนการจัดการความรู้


องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ    
 
แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(Objective)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง
เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน  การเขียน และการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทั้งระบบ
แก้ปัญหาการอ่าน  
การเขียน และการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทั้งระบบ
         1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง
          2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
          3. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ
 
อย่างน้อย
ร้อยละ 80
องค์ความรู้ ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศ
- นโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยทั้งระบบ
- จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา
- จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(Objective)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง
เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
 
 
- ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูผู้สอนภาษาไทย แยกกลุ่มครูตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
2. ด้านหลักสูตร
- การจัดทำและออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ
-การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียน
3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
- ทักษะเทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
- เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
- เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน
- ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปประเด็น

 
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(Objective)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง
เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
 
 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย
4. ด้านสื่อการเรียนการสอน
- การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
-เทคนิคการใช้และประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- เทคนิคการวัดผลและประเมินผล
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET, NT  (ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา)
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(Objective)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง
เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
 
 
6. ด้านการวิจัยและพัฒนา
- ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัยในชั้นเรียน
- การนำผลการวิจัยสู่การพัฒนาการเรียนการสอน   
- การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                            กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการ
ความรู้ แผนที่ 1
 กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน  การเขียน และการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์         :   กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน  การเขียน และการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งระบบ
องค์ความรู้ที่จำเป็น         :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   : เป็นการสรุปขั้นตอน กระบวนการทำงาน  ปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนา/ แก้ปัญหา ตัวอย่าง Best Practices ของการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง :   
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีคุณภาพ
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : อย่างน้อย 80%
   
  ผู้ทบทวน:                                             
                                    
                                    (นายอุดม แปงทิศ)
                      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้
                                           (CKO)
 
ผู้อนุมัติ:                                     
                                  (CEO)
 
 
 
 


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30622 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2379 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4758 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4635 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3866 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3805 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2919 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4589 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4255 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13803 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19258 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info