[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

ทีมแมงมุม
 

                                            คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                              ที่ 156 / 2554 
             เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                   …………………………………………..
                 ด้วยสำนักงานก.พ.ร. ได้กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2554 มิติที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4
การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan) เป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการไปตาม
กระบวนการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้

1. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO : Chief Executive Officer)
             นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีหน้าที่ เป็นผู้นำในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้

2. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO: Chief Knowledge Officer)
            นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
            นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
มีหน้าที่ เป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ การนำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดบรรยากาศให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการบริหารการจัดการความรู้

3. คณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
3.1 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                       ประธานกรรมการ
3.2 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                 รองประธานกรรมการ
3.3 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                รองประธานกรรมการ
3.4 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                 รองประธานกรรมการ
3.5 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.6 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.7 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.8 นายเจตน์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.9 นายไชยยันต์ ไชยถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.10 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.11 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.12 นายเดช ศิรินาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.13 ฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                                  กรรมการ
3.14 นายสุทธิ รู้การนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ                               กรรมการ
3.15 นายอภิรัฐ ศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                         กรรมการและเลขานุการ
3.16 นางเพ็ญนภา ศิริกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.17 นางศิรดา สมบูรณ์ชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ประสานและส่งเสริมการจัดการความรู้ ตลอดจนกำกับดูแลการจัดการความรู้

4. คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ประกอบด้วย
4.1 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                     หัวหน้าคณะทำงาน คนที่ 1
4.2 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                     หัวหน้าคณะทำงาน คนที่ 2
4.3 นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                                                                                                     คณะทำงาน
4.4 นายปัณณวัฒน์ ช่างปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          คณะทำงาน
4.5 นายสุทธิ รู้การนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะทำงาน
4.6 นางเกษร โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                                  คณะทำงาน
4.7 นายเดช สาระจันทร์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                             คณะทำงาน
4.8 นายสุชิน นามจันทร์ลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        คณะทำงาน
4.9 นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน
๔.10 นายอรรณพ ดวงเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               คณะทำงาน
4.11 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               คณะทำงาน
4.12 นายนิมิตร ไทยดำรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                คณะทำงาน
4.13 ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                         คณะทำงาน
4.14 นางสุภา วิริยภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                              คณะทำงาน
4.15 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ               คณะทำงาน
4.16 นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                            คณะทำงาน
4.17 นางสาวพันธนา จำปาทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ             คณะทำงาน
4.18 นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                          คณะทำงานและเลขานุการ
4.19 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
4.20 นางอังสนา สุขสุเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                                                                                                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
4.21 นางปิยรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                                                                                                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทำแผนความรู้ ประสานเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำแผนการจัดการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการความรู้ ตลอดจนรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                      สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
           
                         


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30621 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2378 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4757 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4634 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3866 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3805 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2918 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4589 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4254 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13802 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19257 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info