[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....


ตารางการโพสต์สาระความรู้ ในเว็บไซต์แมงมุม “เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

...................................................................................................
๑.      ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๑
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ชื่อครูที่รับผิดชอบ
โรงเรียน
โพสต์ฯ สัปดาห์ที่
๑.ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
บ้านโป่งน้อย
สัปดาห์ที่ 1,3
๒.คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์
อนุบาลเชียงใหม่
 
๓.วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางสาวณัฐริกา ทามูล
สังวาลย์วิทยา
 
๔.ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางวิภาพรรณ   รักษาศิลป์
อนุบาลเชียงใหม่
 
๕.สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นางฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงษ์
วัดสวนดอก
 
๖.สุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นายสถิตย์ จันทร์ศรี
วัดวังสิงห์คำ
 
๗.ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
น.ส.สุภาวดี  เรืองคณะ
วัดช่างเคี่ยน
 
๘.การงานอาชีพฯระดับประถมศึกษา
นางศิวิไล  มงคล
บ้านเชิงดอยสุเทพ
 
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
น.ส.จันทร์สว่าง สมบูรณ์
วัดข่วงสิงห์
 
๑๐. ปฐมวัย
นางอรวรรณ ปินตา
อนุบาลเชียงใหม่
 
๑๑. การศึกษาพิเศษ
นางสุลีกาญ  ธิแจ้
วัดช่างเคี่ยน
 
๑๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ
วัดช่างเคี่ยน
 
 
๒. ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๒
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ชื่อครูที่รับผิดชอบ
โรงเรียน
โพสต์ฯ สัปดาห์ที่
๑.ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ
วัดร้องอ้อ
สัปดาห์ที่ 2,4
๒.คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา  พนันตา
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
 
๓.วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางเรืองนภา  ภู่รุ่งเรือง
พุทธิโศภน
 
๔.ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางวราภรณ์  อรรถธรรมสุนทร
พุทธิโศภน
 
๕.สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นางประพิมภร  มณีกุล
วัดป่าตัน
 
๖.สุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นางมยุรฉัตร  ประทิศ
วัดดอนจั่น
 
๗.ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
คำเที่ยงอนุสสรณ์
 
๘.การงานอาชีพฯระดับประถมศึกษา
นายนิรุตต์  จันตา
วัดป่าข่อยใต้
 
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
นายสันติ  บุญซ้อน
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
 
๑๐.ปฐมวัย
นางอัมภาพร  อาทิตย์
บ้านท่อเมืองลัง
 
๑๑.การศึกษาพิเศษ
นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน
วัดขะจาว
 
๑๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นางศุภกานต์  ศรีวิชัย
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
 
  
 
๓. ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ชื่อครูที่รับผิดชอบ
โรงเรียน
โพสต์ฯ สัปดาห์ที่
๑.ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
นางรุ่งรัฐิยา เจริญยิ่งโยชน์
บ้านม่วงโตน
สัปดาห์ที่ 1,3
๒.คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางสาวอนงค์นาฎ ใบแสง
ชลประทานผาแตก
 
๓.วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางพิมพ์รัตน์ กาวี
บ้านเชิงดอย
 
๔.ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางเพ็ญพร พินโณเอก
แม่คือวิทยา
 
๕.สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นางสิริรัตน์ ภาวะเดช
บ้านแม่จ้อง
 
๖.สุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นายอรุณ นำโชคชัยเจริญกุล
ชลประทานผาแตก
 
๗.ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
นางพิสมัย เทวาพิทักษ์
บ้านร้องขี้เหล็ก
สัปดาห์ที่ 2,4
๘.การงานอาชีพฯระดับประถมศึกษา
นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟู
บ้านป่าไม้แดง
 
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
นายสุเทน นันธิ
บ้านป่าเสร้า
 
๑๐. ปฐมวัย
นางสรารัตน์ สิริจิตราภรณ์
บ้านเชิงดอย
 
๑๑. การศึกษาพิเศษ
นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์
บ้านบ่อหิน
 
๑๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นางสุพร สุขพิศิษฐ์
บ้านป่าเสร้า
 
 
๔. ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอสันกำแพง
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ชื่อครูที่รับผิดชอบ
โรงเรียน
โพสต์ฯ สัปดาห์ที่
๑.ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
นางกรองจิต อินทจักร
บ้านแช่ช้าง
สัปดาห์ที่ 2,4
๒.คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางจงจิต พัฒนสิน
บ้านสันกำแพง
 
๓.วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นายวราวุฒิ สุริยะป้อ
บ้านแม่ปูคา
 
๔.ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางเพียงพิมพ์ วงค์ชัย
บ้านแม่ปูคา
 
๕.สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นางสายรุ้ง ใจคำปัน
บ้านหนองโค้ง
 
๖.สุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นายคมกฤช ขุมทรัพย์
บ้านบวกค้าง
 
๗.ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
นางพัชนี เสาวธีระ
บ้านแม่ปูคา
สัปดาห์ที่ 1,3
๘.การงานอาชีพฯระดับประถมศึกษา
นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ
บ้านสันกำแพง
 
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
นายจรัล สุรพิมาน
วัดร้องวัวแดง
 
๑๐. ปฐมวัย
นางประนอม ตาวิโน
บ้านแช่ช้าง
 
๑๑. การศึกษาพิเศษ
นางโสภา เตจ๊ะสุ
วัดสันมะฮกฟ้า
 
๑๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นายดนัย ถนอมจิตร์
วัดล้านตอง
 
 
  
๕. ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ออน
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ชื่อครูที่รับผิดชอบ
โรงเรียน
โพสต์ฯ สัปดาห์ที่
๑.ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
น.ส.จันทพร  พลอินตา
วัดห้วยแก้ว
สัปดาห์ที่ 1,3
๒.คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ พวงยอด
วัดเปาสามขา
 
๓.วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางพรพรรณ  ใจอินทร์
วัดห้วยแก้ว
 
๔.ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางเบ็ญจพรรณ ดวงเด่น
หมู่บ้านสหกรณ์ ๒
 
๕.สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์
วัดห้วยแก้ว
 
๖.สุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุญตัน
บ้านออนกลาง
 
๗.ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
นายทยุตภัทร อินต๊ะมูล
บ้านออนหลวย
สัปดาห์ที่ 2,4
๘.การงานอาชีพฯระดับประถมศึกษา
นายสมหวัง กำแพงแก้ว
บ้านออนกลาง
 
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
นายพิทยา  สุรินทร์เปา
วัดห้วยทราย
 
๑๐. ปฐมวัย
นางรัชนี สมภารจันทร์
หมู่บ้านสหกรณ์ ๒
 
๑๑. การศึกษาพิเศษ
นางฉวีวรรณ  ศรีสมบัติ
หมู่บ้านสหกรณ์ ๒
 
๑๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นางนิตยา ติยะบุญ
ทาเหนือวิทยา
 
 
 


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30621 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2378 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4757 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4634 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3866 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3804 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2918 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4589 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4254 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13802 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19257 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info