[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
   
 

Editor's Talk

 

ดูทั้งหมด -->
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดให้มีการประกวด Best Practice  [เข้าชม 173 ครั้ง ]  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครโรงเรียนเข้ารับการอบรมฯ  [เข้าชม 160 ครั้ง ]  
"เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์" ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูทั้งหมด -->
27 / มิ.ย. / 2559
55 26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
10 / มิ.ย. / 2559
55 7 มิถุนายน 2559 รองฯอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานในพิธีเปิดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนครูและนักเรียนจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 , สพม.เขต 34 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
10 / มิ.ย. / 2559
55 3 มิถุนายน 2559 รองฯ ชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โรงเรียนสุจริตเครือข่าย (10%) ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16 / พ.ย. / 2558
55 13 พฤศจิกายน 2558 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมล้านตอง พร้อมกับให้แนวทางการดำเนินงานโดยใช้หลัก ABC3DE
12 / ต.ค. / 2558
55 9 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ นิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นิเทศฯ ห้องเรียนคุณภาพ, BBL , DLIT ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
ดูทั้งหมด -->
25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  [เข้าชม 6161 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ระดับชาติ
นางศิวิไล มงคล (ครูดาว)  [เข้าชม 31 ครั้ง ]  
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

9 / ก.ย. / 2559 : KM ระดับชาติ
นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ  [เข้าชม 31 ครั้ง ]  
Best of the Best Practice “ การใช้กระบวนการ 5 S ตามทฤษฎี Constructionism พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2 / พ.ย. / 2557 : KM ระดับชาติ
การออกแบบการเรียนรู้โดยวัฒนธรรมวิจัย เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนรอบรั้วอนุบาล  [เข้าชม 849 ครั้ง ]  
โดย....อ.สุวภัทร สุคันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

29 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การจัดกิจกรรมการสอนศิลปะแบบพี่สอนน้องผ่านชมรมร้อยสานงานศิลป์  [เข้าชม 1925 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ระดับภาค
นางจงจิต พัฒนสิน  [เข้าชม 26 ครั้ง ]  
รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิ

3 / ก.พ. / 2557 : KM ระดับภาค
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  [เข้าชม 1424 ครั้ง ]  
นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
Science show  [เข้าชม 1139 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับภาคเหนือ

19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
นพดล ศิวานนท์ :โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ Internet online ช่วยสอน  [เข้าชม 1849 ครั้ง ]  
คณะครูได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันอย่างหลากหลาย แนะนำ เว็ปไซค์ที่ เกี่ยวข้อง นำไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ย. / 2559 : km เขตพื้นที่
นางพรรณี กันใหม่  [เข้าชม 4 ครั้ง ]  
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
18 / ก.ย. / 2559 : km เขตพื้นที่
นาง เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย  [เข้าชม 10 ครั้ง ]  
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน บ้านแม่ปูคา
9 / ก.ย. / 2559 : km เขตพื้นที่
นางประนอม ตาวินโน  [เข้าชม 27 ครั้ง ]  
BEST PRACTICES คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย
9 / ก.ย. / 2559 : km เขตพื้นที่
นางผานิต ล่ามกิจจา  [เข้าชม 29 ครั้ง ]  
บ้านประสานโรงเรียน ชวนลูกเรียนรู้ สู่ทักษะทางวิทยาศาสตร์
 
ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสุภลักษณ์ เฟื่องฟูกิจการ  [เข้าชม 7 ครั้ง ]  
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย

11 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางกฤษณา คำสิทธิ  [เข้าชม 27 ครั้ง ]  
ผลงานทางวิชาการ

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา  [เข้าชม 27 ครั้ง ]  
อาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ และสามเณรด้านภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่(วัดสวนดอก)

10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 724 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางมลชญา หินศรีสุวรรณ  [เข้าชม 21 ครั้ง ]  
กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6

10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 720 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ฺBest Practice "อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย"  [เข้าชม 1134 ครั้ง ]  
นางอัมภาพร อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

14 / พ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ประวัติวันลอยกระทง  [เข้าชม 1413 ครั้ง ]  
ประวัติวันลอยกระทง

 
ดูทั้งหมด -->
8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสุนทรี นวลศรี  [เข้าชม 30 ครั้ง ]  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางพิศมัย เทวาพิทักษ์  [เข้าชม 27 ครั้ง ]  
การสอนศิลปะเพื่อนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคพี่สอนน้อง ผ่านโครงการร้อยสานงานศิลป์

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์  [เข้าชม 27 ครั้ง ]  
ครูต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

10 / ก.ย. / 2557 : km อ.ดอยสะเก็ด
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 750 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

 
ดูทั้งหมด -->
18 / ก.ย. / 2559 : km อ.สันกำแพง
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์  [เข้าชม 13 ครั้ง ]  
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

18 / ก.ย. / 2559 : km อ.สันกำแพง
นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจ  [เข้าชม 11 ครั้ง ]  
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน บ้านแม่ปูคา

18 / ก.ย. / 2559 : km อ.สันกำแพง
นางกรองจิต อินทจักร์  [เข้าชม 9 ครั้ง ]  
ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง

18 / ก.ย. / 2559 : km อ.สันกำแพง
นางศศิธร สินลา  [เข้าชม 12 ครั้ง ]  
ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง( เทพนานุกูล )

 
ดูทั้งหมด -->
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
How to make Kaokab การทำข้าวแคบ  [เข้าชม 1109 ครั้ง ]  
เป็นการสอนวิชาชาชีพสู่อาเซียน การทำข้าวแคบสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stencil Pattern การตอกลายผ้า  [เข้าชม 928 ครั้ง ]  
เป็นการสอนวิชาชีพสู่อาเซียนการตอกลายบนผืีนผ้าสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stamp Alminum Plates การตีลายแผ่นแร่  [เข้าชม 739 ครั้ง ]  
สอนวิชาชีพสู่อาเซียน การตีลายแผ่นแร่สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

27 / ก.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Occupations) How to Paint on Flannel.  [เข้าชม 787 ครั้ง ]  
โดยคุณครูเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.แม่ออน
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 745 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.แม่ออน
Best practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  [เข้าชม 972 ครั้ง ]  
นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.แม่ออน
Best Practice "การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน"  [เข้าชม 967 ครั้ง ]  
นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.แม่ออน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 4  [เข้าชม 1430 ครั้ง ]  
Pornphan Model

 
  ดูทั้งหมด -->
11 / พ.ย. / 2558
โครงการ สี่สีทุกคนร่วมใจพัฒนา จิตอาสาพาไปสู่สุจริต โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
เป็นโครงการเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา และสร้างนิสัยให้ทำงานเป็นระบบ
10 / พ.ย. / 2558
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
9 / ก.ย. / 2557
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
9 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนท่าศาลา รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
3 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
นักเรีัยนทำความดีโดยพี่สอนฟ้อนเล็บให้น้อง
1 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนสุจริต
บันทึกความดี
 
ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายอภิรัฐ ศรีสุข

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายชัยวัตร์ เทพวงศ์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 21371 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ศน.จุ๋ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  [เข้าชม 33 ครั้ง ]  
เอกสารประกอบการประเมิน ITA (IIT, EIT, EBIT)

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1397 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1395 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 800 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 641 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 644 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1199 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1089 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1157 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10075 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 15616 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info