[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
   
 

Editor's Talk

    

VTR : ชีวิตของคนลำบากอยากเรียน
ประกอบการอบรมฯ "การสร้างวินัยทางการเงิน"
21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

 เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1.เอกสารประกอบการบรรยายฯ
2. แบบ IIT School
3. แบบ EIT School
4. แบบ EBIT School
5. ตัวอย่างข้อสังเกตุ 
EBIT School
6. แบบ ITA 001.2-003.2
7. Powerpoint บรรยายฯ


ตัวอย่าง การเขียนแบบประเมินฯ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  สพม.เขต 32
EB1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 : การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB4 : งบประมาณ
EB4 : บริหารทั่วไป
EB4 : บุคคล
EB4 : วิชาการ
EB5 : งบประมาณ
EB5 : บริหารทั่วไป
EB5 : บุคคล
EB5 : วิชาการ
EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
EB7 : ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
EB8 : การร้องเรียน
EB9 : ผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB11 : การรวมกลุ่ม 

 

ดูทั้งหมด -->
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดให้มีการประกวด Best Practice  [เข้าชม 127 ครั้ง ]  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครโรงเรียนเข้ารับการอบรมฯ  [เข้าชม 120 ครั้ง ]  
"เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์" ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูทั้งหมด -->
27 / มิ.ย. / 2559
55 26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
10 / มิ.ย. / 2559
55 7 มิถุนายน 2559 รองฯอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานในพิธีเปิดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนครูและนักเรียนจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 , สพม.เขต 34 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
10 / มิ.ย. / 2559
55 3 มิถุนายน 2559 รองฯ ชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โรงเรียนสุจริตเครือข่าย (10%) ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16 / พ.ย. / 2558
55 13 พฤศจิกายน 2558 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมล้านตอง พร้อมกับให้แนวทางการดำเนินงานโดยใช้หลัก ABC3DE
12 / ต.ค. / 2558
55 9 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ นิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นิเทศฯ ห้องเรียนคุณภาพ, BBL , DLIT ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
ดูทั้งหมด -->
25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  [เข้าชม 6089 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)

 
ดูทั้งหมด -->
2 / พ.ย. / 2557 : KM ระดับชาติ
การออกแบบการเรียนรู้โดยวัฒนธรรมวิจัย เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนรอบรั้วอนุบาล  [เข้าชม 809 ครั้ง ]  
โดย....อ.สุวภัทร สุคันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

29 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การจัดกิจกรรมการสอนศิลปะแบบพี่สอนน้องผ่านชมรมร้อยสานงานศิลป์  [เข้าชม 1904 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555

25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การสอนคณิตศาสาตร์เน้นกระบวนการคิดโดยนวัตกรรมการศึกษา ชั้นเรียน ( Lesson Study )และวิธีการแบบเปิด ( Open Approach )  [เข้าชม 7577 ครั้ง ]  
การเรียนรู้เ้พื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามศักยภาพของผู้เรียน

21 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
พัฒนาการสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน  [เข้าชม 1471 ครั้ง ]  
พัฒนาการสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน

 
ดูทั้งหมด -->
3 / ก.พ. / 2557 : KM ระดับภาค
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  [เข้าชม 1384 ครั้ง ]  
นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
Science show  [เข้าชม 1105 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับภาคเหนือ

19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
นพดล ศิวานนท์ :โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ Internet online ช่วยสอน  [เข้าชม 1808 ครั้ง ]  
คณะครูได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันอย่างหลากหลาย แนะนำ เว็ปไซค์ที่ เกี่ยวข้อง นำไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 699 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
3 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
กิจกรรมบันทึกความดี โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  [เข้าชม 823 ครั้ง ]  
ครู + นักเรียนแกนนำร่วมกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดจัดอบรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
6 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
นวัตกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  [เข้าชม 1374 ครั้ง ]  
นางสาวยุพดี ศิรินาม ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรม “แม่จ้องบวร” โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และความสุข
3 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  [เข้าชม 1936 ครั้ง ]  
นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 691 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
ฺBest Practice “โรงเรียน ประสานบ้าน เพื่อพัฒนาการของลูก”  [เข้าชม 1267 ครั้ง ]  
นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

30 / มี.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมวาดภาพ ระบายสี (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [เข้าชม 1280 ครั้ง ]  
ผู้ศึกษา : สังวาล ปัญญาหล้า

19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
แผนที่ความคิด พิชิตการจับใจความ  [เข้าชม 3746 ครั้ง ]  
เทคนิคการจับใจความ หรือสรุปเรื่องราวให้ได้ผล และผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "การใช้เทคนิคแผนที่ความคิด" หรือ "Mind Mapp"

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 696 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ฺBest Practice "อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย"  [เข้าชม 1110 ครั้ง ]  
นางอัมภาพร อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

14 / พ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ประวัติวันลอยกระทง  [เข้าชม 1383 ครั้ง ]  
ประวัติวันลอยกระทง

12 / ก.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ความรู้รอบตัว 415 ข้อ  [เข้าชม 1123 ครั้ง ]  
อ่านประดับความรู้ก่อนสอบ

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.ดอยสะเก็ด
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 725 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.ดอยสะเก็ด
ฺฺBest Practice "น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง"  [เข้าชม 1266 ครั้ง ]  
นายคณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

30 / พ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
เป็นนักปราชญ์ด้านสังคมศึกษา : การเรียนรู้แบบบูรณาการ รูปแบบ EBE (English Bilingual Education)  [เข้าชม 4582 ครั้ง ]  
เรื่องแม่จ้องรวมใจ มุ่งมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานและเรียนรู้จากวันลอยกระทง โดยอ.สิริรัตน์ ภาวะเดช..

27 / ส.ค. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
อนุบาล 1-2-3 การเรียนการสอนต่างกันอย่างไร  [เข้าชม 916 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยอนุบาล 1-2-3

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.สันกำแพง
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 754 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.สันกำแพง
เกษตรอินทรีย์ คณิตชนก คำเขียว  [เข้าชม 1311 ครั้ง ]  
เกษตรอินทรีย์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 / ธ.ค. / 2555 : km อ.สันกำแพง
การเช็คชั่วโมงเน็ตในเครือข่ายที่ใช้บริการ  [เข้าชม 83532 ครั้ง ]  
ในยุคไอทีมือถือและคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ 7 ที่คนเราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาfแต่ละคนจะใช้เครือข่ายย่านความถี่ของบริษัทไหนก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคน เครือข่ายไร้สายหรืออินเตอร์เน็ตมีบทบาทมากในยุคข่าวสารดิจิตอลบางทีการใช้บริการของแต่ละเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น

26 / ต.ค. / 2555 : km อ.สันกำแพง
แพเลี้ยงปลาในกระชังโรงเรียนบ้านหนองโค้ง  [เข้าชม 1687 ครั้ง ]  
การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินสามารถหันมาเลี้ยงปลาได้ หากปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมจะทำให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตท

 
ดูทั้งหมด -->
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
How to make Kaokab การทำข้าวแคบ  [เข้าชม 1070 ครั้ง ]  
เป็นการสอนวิชาชาชีพสู่อาเซียน การทำข้าวแคบสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stencil Pattern การตอกลายผ้า  [เข้าชม 898 ครั้ง ]  
เป็นการสอนวิชาชีพสู่อาเซียนการตอกลายบนผืีนผ้าสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stamp Alminum Plates การตีลายแผ่นแร่  [เข้าชม 717 ครั้ง ]  
สอนวิชาชีพสู่อาเซียน การตีลายแผ่นแร่สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

27 / ก.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Occupations) How to Paint on Flannel.  [เข้าชม 766 ครั้ง ]  
โดยคุณครูเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.แม่ออน
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 721 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.แม่ออน
Best practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  [เข้าชม 946 ครั้ง ]  
นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

13 / พ.ค. / 2557 : km อ.แม่ออน
Best Practice "การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน"  [เข้าชม 946 ครั้ง ]  
นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.แม่ออน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 4  [เข้าชม 1406 ครั้ง ]  
Pornphan Model

 
  ดูทั้งหมด -->
23 / เม.ย. / 2559
hgghgh
ghhg
11 / พ.ย. / 2558
โครงการ สี่สีทุกคนร่วมใจพัฒนา จิตอาสาพาไปสู่สุจริต โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
เป็นโครงการเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา และสร้างนิสัยให้ทำงานเป็นระบบ
10 / พ.ย. / 2558
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
9 / ก.ย. / 2557
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
9 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนท่าศาลา รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
3 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
นักเรีัยนทำความดีโดยพี่สอนฟ้อนเล็บให้น้อง
 
ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายอภิรัฐ ศรีสุข

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายชัยวัตร์ เทพวงศ์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 20928 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
3 / มิ.ย. / 2559 : KM ศน.จุ๋ม
แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู  [เข้าชม 225 ครั้ง ]  
แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1352 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1360 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 762 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 603 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 608 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1143 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1046 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1106 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10022 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 15563 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info